ความเป็นมา

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 นายกรัฐมนตรีเสนอว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆในลักษณะบูรณาการ เช่นการบูรณาการด้านแผน และการบูรณาการด้านงบประมาณ เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ยังมิได้ดำเนินการอย่างจริงจัง คือ การบูรณาการด้านแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงซึ่งเป็นเรื่องที่สมควรต้องดำเนินการด้วย โดยรวบรวมแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกัน แต่อยู่ในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงหลายฉบับให้เป็นหมวดหมู่ หรืออยู่ในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงฉบับเดียวกัน ซึ่งอาจมีลักษณะประมวลแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงหรือไม่ก็ได้ โดยยึดสาระสำคัญของเรื่องเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ในการใช้บังคับ อ้างอิง ศึกษา และปฏิบัติราชการ จึงสมควรให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง หรือภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอนอกจากนี้ การออกแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงใหม่หรือการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้ว ควรต้องฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย

ต่อมานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงรับเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงเพื่อรับฟังความคิดเห็นทางด้านแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทย ภายใต้ชื่อว่า bijianart.com ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงต่างๆ ตลอดจนแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงรัฐธรรมนูญที่คาดว่าจะมีการพัฒนาและแก้ไข ในโอกาสต่อไป

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงร่วมกับ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จึงได้จัดทำแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงเพื่อรวบรวมแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงปัจจุบัน และให้สามารถนำเสนอร่างแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงใหม่เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นแบบออนไลน์แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง

การรวบรวมแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่บังคับใช้ในปัจจุบัน นอกจากจะทำให้เกิดฐานแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงหลักทางด้านแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทยแล้ว ยังก่อให้เกิดเสมือนเป็นห้องสมุดแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงดำเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่นักวิชาการ  นักศึกษาทางด้านแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสืบค้นแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงรายละเอียดของแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงในส่วนที่ต้องการได้อีกด้วย

สำหรับการเสนอแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงใหม่หรือร่างแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงนั้น ผู้เสนอแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงหรือเจ้าของเรื่องสามารถนำร่างแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงใหม่แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง และกำหนดตารางเวลาของการรับฟังความคิดเห็นให้ชัดเจน  ทั้งนี้สามารถรับฟังความคิดเห็นได้หลายขั้นตอน เช่นแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงระดับพระราชบัญญัติ ส่วนราชการก็สามารถนำแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง เพื่อเป็นช่องทางขอรับฟังความคิดเห็นจากวงกว้างมาประกอบการจัดทำร่างนอกเหนือจากการจัดสัมมนา เสวนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในวงแคบที่ได้กระทำกันอยู่ทั่วไปแล้วได้  จากนั้นก็เสนอร่างที่ประมวลความคิดเห็นแล้วเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีผ่านทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็อาจขอรับฟังความคิดเห็นทางแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงนี้อีกครั้งหนึ่ง ก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรีและเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็จะมีมติให้ส่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้สภาผู้แทนราษฎร ก็ยังสามารถรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องได้

การรับฟังความคิดเห็น สามารถกระทำได้ทุกขณะตามแต่ดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน และ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสอย่างเต็มที่ระบบจึงถูกออกแบบให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถส่ง e-mail  ผ่านทางแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไปยังหน่วยงาน กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ทั้งนี้หน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถจัดเก็บบัญชีรายชื่อหน่วยงาน กลุ่มงาน หรือบุคคลดังกล่าว (กลุ่ม stake holder) ไว้เป็นการล่วงหน้าได้ ซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับจะถูกนำมาวิเคราะห์ และจัดกลุ่มของความคิดเห็น เพื่อแสดงจุดอ่อน จุดแข็ง และความเหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำไปประกอบการพิจารณา

นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงยังจัดให้มี Web board ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือให้ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้ และเพื่อมิให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่ได้รับไปก่อให้เกิดผลในทางลบแก่ผู้ใด คณะทำงานจึงกำหนดให้มีการกลั่นกรองข้อความก่อนที่จะให้ปรากฏแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงสู่สาธารณะ

คณะทำงานได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงเป็นการภายในเพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงจาก 20 กระทรวง และ 7 หน่วยงานอิสระ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549 นับถึงวันนี้มีแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงทั้งสิ้น 740 ฉบับ แยกเป็นแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่บังคับอยู่ก่อนแล้ว 681 ฉบับ และเป็นร่างแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงใหม่ 59 ฉบับ มีผู้เข้าเยี่ยมชม 4 แสนกว่าหน้าจาก 3 หมื่นกว่า IP ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า http://bijianart.com/ ซึ่งแปลว่าการแก้ไขปรับปรุงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง แต่ด้วยเหตุที่ชื่อดังกล่าวอาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยแก่ประชาชนทั่วไป จึงได้กำหนดให้สามารถเข้าถึง website นี้ ภายใต้ชื่อว่า http://www.law.go.th/ อีกทางหนึ่ง

คณะทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงรับฟังความคิดเห็นทางด้านแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทยนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อการทำงานอย่างโปร่งใสให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง และถือเป็นการบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) อีกบริการหนึ่งที่ภาครัฐได้จัดทำแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง

สารจากนายก

Facebook