Facebook


เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ….

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 325 เวลา ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง XML ไฟล์

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง
ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.
….

------------------------------------------------------

          เนื่องด้วยมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง พ.ศ. 2543 บัญญัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง (รฟม.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงจากแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ประกอบกับคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้มีมติให้ รฟม. เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก รฟม. จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงดำเนินกิจการรถไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงดำเนินกิจการรถไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

-  ส่งไปรษณีย์มาที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง (รฟม.) ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 โดยจ่าหน้าถึง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

    แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

-  แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงของ รฟม. (http://www.mrta.co.th) และแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงการรับฟังความคิดเห็นแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทย (http://bijianart.com) ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

-  ส่ง E - mail มาที่