Facebook


ผลกระทบในการตราพระราชบัญญัติพระปริยัติธรรม พ.ศ. ...

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1039 เวลา ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง XML ไฟล์

ผลกระทบ

ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

พ.ศ. ....

---------------------

๑. หลักการและเหตุผล

                   โดยที่โบราณราชประเพณี สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา   ของชาติมาโดยตลอด ซึ่งคณะสงฆ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นส่วนเฉพาะ                ของการศึกษาของคณะสงฆ์ควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาสามัญ แต่ปัจจุบันการสนับสนุนส่งเสริมของรัฐ              ยังไม่ครอบคลุมให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับ                 การสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติได้เป็นอย่างดี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....

                   กอปรกับรัฐบาลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปประเทศ โดยบัญญัติให้การปฏิรูปประเทศ เป็นหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญ และได้บัญญัติถึงเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศไว้ ๓ ประการ คือ ๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย  มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ ๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ และ ๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐   ได้กําหนดให้มีการดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยใน ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ          

  การปฏิรูปประเทศในด้านอื่น ๆ ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นวาระสำคัญที่คณะสงฆ์และรัฐต้องร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการศาสนศึกษา คณะสงฆ์และรัฐได้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีคุณภาพ และเพื่อให้โอกาสพระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึง เพราะได้เหตุประจักษ์แล้วว่า การที่พระภิกษุ สามเณร ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัย หรือสอนผิดเพี้ยนจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์     เพราะไม่ได้รับโอกาสการศึกษาพระปริยัติธรรม อีกทั้ง ยังมีเยาวชนอีกเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น พ่อแม่หย่าร้างกัน ฐานะทางแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงยากจน เป็นต้น จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนั้น การศึกษาพระปริยัติธรรม จึงเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสงเคราะห์เยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในภาคปกติให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงกำหนดควบคู่ไปกับการศึกษาพระธรรมวินัย

                   ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... จึงเป็นแนวทางในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการศาสนศึกษา ที่สำคัญ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี และสามัญศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแผ่ขยายออกไปอย่างทั่วถึง

 

๒. ผลกระทบด้านสังคม

                   ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... เป็นภารกิจที่สำคัญในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการศาสนศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุสงค์ที่สำคัญคือ  เพื่อให้การศึกษาพระปริยัติธรรม มีแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงรองรับอย่างถูกต้อง และได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐ    อย่างเหมาะสม เพื่อให้โครงสร้างการบริหารการศึกษาสงฆ์ได้รับการพัฒนาให้มีระบบและมาตรฐาน     ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ในระดับภาค ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และในระดับวัด และเพื่อให้ครูสอนและบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากครูสอนและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ถ้าหากไม่มีความเจริญมั่นคง และขาดแรงจูงใจหรือสวัสดิการที่เหมาะสมดังเช่นระบบการศึกษาอื่นแล้ว ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างร้ายแรง

                   ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... มีผลกระทบโดยตรงกับพระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูป รวมถึงคฤหัสถ์ส่วนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ประมาณ ๕,๐๐๐ คน ในประเด็นดังนี้

                   ๑. พระภิกษุ สามเณร ได้รับโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

                   ๒.             โครงสร้างการบริหารการศึกษาสงฆ์ได้รับการพัฒนาให้มีระบบและมาตรฐานทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ในระดับภาค ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และในระดับวัด

                   ๓. ครูสอนและบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากครูสอน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ถ้าหากไม่มีความเจริญมั่นคง และขาดแรงจูงใจหรือสวัสดิการที่เหมาะสมดังเช่นระบบการศึกษาอื่นแล้ว ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา

                   นอกจากนี้ ประชาชนและสังคมไทยโดยส่วนรวมทั้งประเทศ ย่อมได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัตินี้ในประเด็นดังนี้

                   ๑. เกิดสังคมอุดมปัญญา เนื่องจากเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาและอบรม สั่งสอนตามหลักพระธรรมวินัยที่ถูกต้องและทั่วถึง โดยพระภิกษุสงฆ์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและวัตรปฏิบัติที่งดงาม

                   ๒. ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนมุ่งเน้นหลักธรรมที่สร้างความสามัคคี เช่น หลักสาราณิยธรรม คือ ให้ทำ พูด คิด      ต่อกันด้วยเมตตาจิต มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและกฎระเบียบของสังคม ยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างกัน และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน

                   ๓. สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเจริญมั่นคง เนื่องจากหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาสอนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกที่ดีงามและสร้างสรรค์ กตัญญูกตเวที ต่อผู้มีอุปการคุณ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

                   ๔. ปัญหาสังคมลดลง เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนมุ่งเน้นให้ปฏิบัติตามศีล ๕ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานหรือหลักมนุษยธรรมของมวลมนุษยชาติ

 

 

๒. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

                   ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... จะสามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐโดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ ๓ พันล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการศึกษา ตามรายการดังนี้

                   ก. งบดำเนินงาน จำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็น

                      ๑.  ค่าภัตตาหาร/น้ำปานะ ผู้เรียน ๒๒๘,๒๐๐ รูป

                      ๒. ค่าหนังสือเรียน/สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๒๘,๒๐๐ รูป

                      ๓. ค่าตอบแทนครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ๑๕,๐๐๐ รูป/คน

                      ๔. ค่าสวัสดิการของครูสอนและบุคลการทางการศึกษา

                      ๕. ค่าดำเนินโครงการ/แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง พัฒนาครูสอนและบุคลากรทางการศึกษา

                      ๖. ค่าดำเนินโครงการ/แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง พัฒนาผู้เรียน

                      ๗. ค่าเครื่องอุปโภคของผู้เรียนและครูสอน

                      ๘. ค่าสาธารณูปโภคของแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา

                      ๙. ค่าครุภัณฑ์ และวัสดุ

                   ข. งบลงทุน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็น

                      ๑. ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด

                      ๒. ค่าปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา

                      ๓. ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน

รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษา โดยที่การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมดังกล่าวนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมประเทศ          ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ

                   ๑. สถานศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แก่ วัด และแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงพระปริยัติธรรม รวมถึงพระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ และคฤหัสถ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้รับงบประมาณสำหรับ           จัดการศึกษาอย่างเหมาะสมแล้ว ย่อมกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและใช้จ่าย   ในการดำรงชีวิต

                   ๒. พระราชบัญญัตินี้อำนวยประโยชน์ให้กับประเทศชาติในวงกว้าง เนื่องจากเยาวชน    ของชาติได้เข้ามาบวชเรียนตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมดำรงตนเป็นศาสนทายาท ได้รับการบ่มเพาะฝึกหัดขัดเกลาตามหลักของพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคมไทย แม้จะดำรงตนอยู่ในเพศบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตาม ถือว่าเป็นคนดีมีคุณภาพ    ที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเจริญมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างแน่นอน

 

----------------

 

 

แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไฟล์แนบ:
 • YYYYYYYYYYYYYYYYYY..doc (347 แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง)
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตราแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงมหาชน คือ แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงมหาชน

  แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงมหาชน คือ แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงมหาชน

  แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงมหาชน คือ แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงมหาชน

  กรุณากรอกแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail