Facebook

วิธีการใช้งาน

หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ให้ดำเนินการบูรณาการแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง โดยรวบรวมแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกัน โดยยึดสาระสำคัญของเรื่องเป็นหลัก ซึ่งอาจจะอยู่ในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงหลายฉบับ หรืออยู่ในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงฉบับเดียวกันก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ อ้างอิง ศึกษา และปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายของรัฐ ทก. จึงมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงประชาพิจารณ์แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกและใช้แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง และสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง และเป็นเวทีสำหรับทำการประชาพิจารณ์แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงแก่ประชาชน โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
วิธีการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงประชาพิจารณ์แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทยแห่งนี้ เป็นแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ ผู้มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในด้านแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทย เข้ามาตรวจสอบและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ตามแนวคิดของแต่ละท่านอย่างเปิดกว้าง

ภายในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทยทั้งหมด พร้อมคำนิยามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง กระดานแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง ฯลฯ ซึ่งจะเป็นแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่ให้ความรู้และความเข้าใจกับประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงอย่างง่ายดาย โดยแต่ละส่วนที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงแห่งนี้ จะจำกัดสิทธิตามส่วนดังต่อไปนี้

 1. ผู้เยี่ยมชม ( Visitor )
  ในกรณีที่ยังไม่ได้ สมัครสมาชิก ท่านสามารถใช้งานบอร์ดเซียนแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง โดยตั้งหรือตอบกระทู้ได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถใช้ Feature พิเศษต่างๆของ Board เซียนคอม ได้อย่างเต็มที่ เช่น การแก้ไขกระทู้ของตนเอง การ Vote การทำ poll และอื่นๆ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการเข้าแสดงความคิดเห็นในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงและบทความแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่น่าสนใจต่างๆ และการเข้าร่วมแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงพิเศษต่างๆ ใน Website นี้
 2. ผู้ใช้งานระบบทั่วไป ( User )
  ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงเด่น ประเด็นร้อน ร่างแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงใหม่ / แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง / ใช้งาน Board เซียนแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง เต็มรูปแบบ รวมทั้งจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงพิเศษมากมาย ตามที่ Website นี้จัดแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง
 3. อาสาสมัครแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง ( Supervisor)
  ท่านเป็นผู้ใช้งานที่มีสิทธิเต็มรูปแบบที่สุด โดยอาสาสมัครแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง จะต้องผ่านการเป็นผู้ใช้งานทั่วไปก่อน โดยอาสาสมัครแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง มีสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็น แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงเ่ด่น ประเด็นร้อน ร่างแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงใหม่ / แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง / สร้างและแก้ไขบทความแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่น่าสนใจ / สร้างและแก้ไขนิยามแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง / ใช้งาน Board เซียนแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง เต็มรูปแบบ รวมทั้งจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงพิเศษมากมาย ตามที่ Website นี้จัดแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง
รายการในเมนูต่างๆ
 
หน้าจอหลัก
ในแสดงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงใหม่และแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงทั้งหมดพร้อมให้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการค้นหาแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงต่างๆ ได้มีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายในการค้นหา โดยแบ่งตามแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงแม่บท, ตามลักษณะกลุ่มแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง, ตามหน่วยงานของรัฐบาล, ตามแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่ใช้บ่อย และการค้นหาตามคำ นอกจากนี้ยังมีส่วนการนำเสนอกระดานแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่ใช้ในชื่อของบอร์ดเซียนแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง และส่วนท้ายสุดจะเป็นการแสดงบทความแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงต่างๆ ที่น่าสนใจ
ประวัติการแสดงความคิดเห็น
แสดงรายการ การแสดงความคิดเห็นแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงทั้งหมดที่เกิดแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงภายในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงแห่งนี้ หากมีแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงใดที่ถูกแสดงความคิดเห็นจะถูกจัดเก็บและนำเสนอในรูปแบบตารางเพื่อง่ายเข้าชม ภายในตารางประกอบด้วยรายการแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง ผู้แสดงความคิดเห็น เวลาที่มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็น จำนวนผู้เข้าชม และจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น
ประวัติคำนิยาม
แสดงรายการคำนิยามทั้งหมดที่เกิดแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงภายในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงประชาพิจารณ์แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทยแห่งนี้ โดยแสดงประวัติความเป็นมาอันก่อนให้เกิดคำนิยามต่างๆ และผู้เข้าชมจะรับทราบว่าสมาชิกท่านใดเป็นผู้กำหนดคำนิยามเหล่านั้น และเข้ามาปรับปรุงคำนิยามต่างๆ มากี่ครั้งแล้ว
นิยามทางด้านแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง
แสดงนิยามคำทางด้านแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่เป็นศัพท์เฉพาะ อันจะทำให้ประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจในความหมายของคำต่างๆ จึงต้องมีการแสดงนิยามคำศัพท์ด้านแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงในหน้านี้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกค้นหาคำนิยามต่างๆ ตามตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กระดานแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงทั่วไป
กระดานแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงนี้แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงใช้ชื่อว่า บอร์ดเซียนแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง เพื่อเป็นศูนย์รวมนักแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นศูนย์กลางการเข้ามาปรึกษาและขอแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงทางแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง ของประชาชนทุกระดับ รวมถึงภาคแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงเอกชนและภาครัฐ ภายในบอร์ดเซียนแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงสามารถค้นหาหัวข้อกระทู้ได้จากช่อง Search รวมทั้งสามารถจัดเรียงกระทู้ตามชื่อ, ตามวันที่ประกาศ, ตามวันที่ตอบแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง, ตามรายชื่อผู้ประกาศ, ตามจำนวนผู้เข้าชม, ตามจำนวนผู้เข้ามาตอบ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา
สร้างบทความ
หน้าการสร้างบทความเป็นสิทธิเฉพาะของสมาชิกเท่านั้น หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิกโปรด สมัครสมาชิก ภายในหน้าการสร้างบทความนี้ สมาชิกสามารถบันทึกบทความต่างๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์ หรือเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทย ได้อย่างเสรี รวมทั้งสมาชิกท่านอื่นๆ ยังสามารถเข้ามาแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ท่านได้บันทึกบทความต่างๆ ด้วย
แจ้งปัญหาการใช้งาน
สำหรับการแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงภายในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงประชาพิจารณ์แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทยแห่งนี้ทั้งหมด อาทิ เนื้อหาภายในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงต่างๆ ที่แสดงอยู่มีการบันทึกไม่ถูก ผิดความหมาย หรือพิมพ์ผิด รวมทั้งการแจ้งปัญหาการใช้งานของระบบสมาชิกทั้งหมด
สาสน์จากนายกรัฐมนตรี
แสดงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงต่างๆ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบอันเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงภายในประเทศ ซึ่งจะมีการ Update อยู่ตลอดเวลา
คณะทำงาน
แสดงรายชื่อและประวัติของคณะทำงานที่ทำให้แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงประชาพิจารณ์แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทยแห่งนี้สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะเกี่ยวกับบุคคลหลายท่าน หลายหน่วยงาน
รวมลิงค์แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทย
แสดงรายชื่อแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงไทยทั้งหมดที่มี อันจะเป็นไดเรกทอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในการรวบรวมแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง
อาสาสมัครแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง

สำหรับให้สมาชิกระดับผู้ใช้งานทั่วไป ( User) เข้ามาร้องขอการเป็นอาสาสมัครแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ที่มากกว่าการสมัครระดับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งสิทธิของการเป็นอาสาสมัครนั่นคือ

 • ร่วมตั้งหัวข้อ และแสดงความคิดเห็นใน บอร์ดเซียนแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง โดยสามารถใช้ Feature พิเศษต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งภายในบอร์ดจะมีทีมงานและบุคคลที่มีความสนใจและความรู้ในเรื่องของแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง รอไขข้อข้องใจของท่าน
 • ร่วมแสดงความคิดเห็นในส่วน ประเด็นร้อนร่างแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงใหม่ , แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงทั้งหมด , บทความแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่น่าสนใจ
 • ร่วมสร้างและแก้ไข บทความแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงที่น่าสนใจ, นิยามแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง
 • ร่วมสนุกในการเข้าร่วมแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ|เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมงพิเศษ พร้อมรับของรางวัลมากมาย